3A

Vecka 7-8

Hej!

Vi är nu inne i februari och det är dags för sportlov. Det märks att flera av barnen känner sig lite sjuka och hängiga. Det är flera som sagt att de har ont i halsen och att de känner sig trötta och förkylda. Vi får hoppas på nya tag efter lovet.

Den här veckan var vi på teater och såg ”Bananmannen”. Den gav några skratt, men var kanske mer riktad till yngre barn, men det är svårt att veta när man bokar teater. Vi har också haft en diagnos på kapitel 5 (vikt, temperatur och samband mellan olika räknesätt). Klassens sammanlagda poäng blev 80,93%, vilket betyder att vi måste träna mera på detta. Inför NP (nationella proven) har vi den här veckan tränat på geometri och mönster. Det som blev utmaningen den här gången var att barnen både skulle räkna och beskriva med ord. Hur beskriver man med ord hur en cirkel och en kvadrat ser ut?

I svenska har vi fortsatt att träna på att skriva dialoger. Det är inte helt lätt hur man ska använda talstreck, frågetecken och utropstecken, samt att visa vem som säger vad. Klassen har också skrivit en text om sin drömskola. Här har de fått hjälpa varandra genom att läsa varandras texter och sen komma med kommentarer/feedback. Det är inte helt lätt och vi kommer att träna mera på det (kamratrespons).

I början av terminen skrev jag att vi skulle ha utvecklingssamtalen efter de Nationella proven, men nu har jag tänkt efter och det blir inte bra eftersom terminen nästan är slut då. Jag kommer att erbjuda ett utvecklingssamtal under veckorna 9 och 10 (se bifogat papper/dokument). Meddela mig i god tid om den föreslagna tiden inte passar och ni behöver byta tid.

Efter sportlovet kommer det troligen att börja två nya elever i klassen (tjejer) och då är det 23 elever i 3A.

Information

Vecka 8 SPORTLOV

Vecka 9 Onsdag – Idrott

Torsdag – Simning grupp 1 (Vi möts kl 8.00 vid klassrummet), läsläxa grupp 2

Fredag – Simning grupp 2 (Vi möts kl 8.00 vid klassrummet), läsläxa grupp 1

OBS!

Vid sjukdom ringer ni 0515-77 76 01, där knappar ni in ert barns personnummer och ni måste sjukanmäla varje dag före kl. 8.00. Om ni inte ringer in och anmäler ert barns frånvaro kommer ert barn att få ogiltig frånvaro.

// Ellinor (ellinor.andersson@skola.uppsala.se, 0707-171519)

 

Hey!

We are now in February and it is time for sports holidays. I have noticed that several of the children feel a little sick. There are several who say that they have a sore throat and feel tired and cold. We are hoping that everyone is healthy after holidays.

This week we were at the theater and saw the "Banan man". It gave some laughter, but it was perhaps more directed to younger children, but it's hard to know when booking theater. We have also had a diagnosis of chapter 5 (weight, temperature and relationship between different computing methods). The total score of the class was 80.93%, which means that we need to train more on this. In front of the NP (national tests) this week we have been training on geometry and patterns. This time the challenge was that the children would both count and describe with words. How do you describe in words how a circle and a square look?

In Swedish we have continued to write dialogues. It's not easy to use spelling (-), question marks (?) and exclamation marks (!), as well as to show who says what. The class has also written a text about their dream school. Here they have been helping each other by reading each other's texts and then posting comments / feedback. It is not easy and we will train more on it (companion response).

At the beginning of the semester, I wrote that we would have the development talks after the National Tests, but now I have thought and it will not be good because the term is almost over. I will offer a development call during weeks 9 and 10 (see attached paper / document). Notify me in good time if the suggested time fails and you need to change time.

After the sports holidays it will probably start two new students in the class (girls) and then there are 23 students in 3A.

 

Information

Vecka 8 SPORTLOV

Vecka 9 Onsdag – Idrott

Torsdag – Simning grupp 1 (Vi möts kl 8.00 vid klassrummet), läsläxa grupp 2

Fredag – Simning grupp 2 (Vi möts kl 8.00 vid klassrummet), läsläxa grupp 1

 

NOTE!

In case of illness you call 0515-77 76 01, where you enter your child's social security number and you must report sickness every day before 8:00. If you do not call and report your child's absence, your child will be given an invalid absence.

// Ellinor (ellinor.andersson@skola.uppsala.se, 0707-171519)

22 januari 2018