Skolpsykolog

Hej, det är jag som är Treklangens skolas skolpsykolog!

Som skolpsykolog är mitt främsta fokus att underlätta alla elevers möjligheter till inlärning och bidra till en god arbetsmiljö på skolan. Med ett övervägande förebyggande och hälsofrämjande tänk är målbilden att öka tryggheten, studieron och det psykiska välmåendet hos våra elever. Jag kan exempelvis konsultera skolpersonal utifrån ett psykologiskt perspektiv, hålla föreläsningar och utbildningar kring relevanta ämnen och arbeta tillsammans med kollegor i framtagande av rutiner. Jag medverkar i utredningar kring enskilda elever som är i svårigheter på olika sätt, i syfte att kartlägga hur vi bäst kan möta elevens individuella förutsättningar i skolan. I dessa ingår samtal med elev och vårdnadshavare och även berörd skolpersonal.

Eftersom skolan inte är en vårdinstitution erbjuder jag inte psykologisk behandling och ställer heller inga diagnoser, med undantag för Intellektuell funktionsnedsättning som berättigar inträde till Särskola. Däremot samarbetar jag med lämpliga grannorganisationer precis som alla professioner i skolan. Som psykolog är jag journalföringspliktig och har även tystnadsplikt. De gånger jag, i samråd med eleven, bryter tystnadsplikten är när det framkommer planer på att vilja skada sig själv eller andra och/eller andra destruktiva beteenden där vårdnadshavare behöver vara informerade.

Jag arbetar på Treklangens skola onsdag till fredag men går att nå via mejl eller telefon även övriga vardagar.

sonja.micucci@uppsala.se

018-727 62 11

Sonja Mecucci

Skolpsykolog
Uppdaterad: